امروز چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۵۰
مطالب علمی

نوای اندیشه

همسر آقای دکتر گلشنی کتابی با عنوان «علم و دين از تعارض تا گفتگو» ترجمه نموده است که کتاب خوش قلم و خواندنی است. ايشان در مقدمه ای از يکی از کتاب های خويش از همسر خويش تجليل می کند.

ما بايد نسبت به همسرمان قدرشناس باشيم . امام راحل در اين خصوصيت ممتاز بودند و اين امر را از نامه ای که به همسرشان نوشتند می توان فهميد. بزرگان دين، اهل مدارا با همسر و گذشت با خانواده بودند و اين شيوه انبياء الهی است و کار ساده ای هم نيست. همسران در خانه زحمات فراوانی می کشند و مانند مردان نيستند که در بيرون بالاخره با تنوعی مواجه هستند و لذا مرد اگر انصاف داشته باشد، بايد همسر خويش را احترام و تکريم کند.

:: دانلود فایل صوتی :: ادامه مطلب

ما در ايام تحصيلی ممکن است وقتی برای مطالعات ديگر نداشته باشيم اما می توان با مديريت اوقات فراغت که خيلی هم زياد است به اين امر دست يافت. يکی از اشتباهات مهم، هرز رفتن اين اوقات با اموری همچون تعريفات و پرداختن احيانا به کارهای مستحب در مقابل انجام واجبات است. برخی هر روز زيارت جامعه و دعاها و نماز های مستحبی می خوانند. اين کارها خوب است اما کار اصلی ما طلبه ها کسب علم است و اين امر است که بر ما واجب است.

:: دانلود فایل صوتی :: ادامه مطلب