امروز چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۱
مطالب علمی

مقاطع تحصیلی

  • سطح ۲

مستندات رشته های مصوب  کلام اسلامی سطح ۲      >>>

جدول زماني ارائه دروس سطح ۲                       کلیات مصوب کلام اسلامی – سطح ۲

 

  • سطح ۳ : رشته ها

کلام مقارن سطح ۳         >>>

جدول زماني ارائه دروس سطح ۳ مقارن               کلیات مصوب کلام مقارن – سطح ۳

مسائل جدید کلامی سطح ۳      >>>

کلیات مصوب مسائل جدید کلامی – سطح ۳

نصوص کلامی سطح ۳   >>>

کلیات مصوب نصوص کلامی – سطح ۳

نقد وهابیت سطح ۳   >>>

جدول زماني ارائه دروس سطح ۳ وهابیت                                 کلیات مصوب نقد وهابیت – سطح ۳

 

  • سطح ۴: رشته ها