-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- امروز سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۱۳-----------------------------------------
مجله کلام اسلامی
مطالب علمی

مقاطع تحصیلی

  • سطح ۲

مستندات رشته های مصوب  کلام اسلامی سطح ۲      >>>

جدول زماني ارائه دروس سطح ۲                       کلیات مصوب کلام اسلامی – سطح ۲

 

  • سطح ۳ : رشته ها

کلام مقارن سطح ۳         >>>

جدول زماني ارائه دروس سطح ۳ مقارن               کلیات مصوب کلام مقارن – سطح ۳

مسائل جدید کلامی سطح ۳      >>>

کلیات مصوب مسائل جدید کلامی – سطح ۳

نصوص کلامی سطح ۳   >>>

کلیات مصوب نصوص کلامی – سطح ۳

نقد وهابیت سطح ۳   >>>

جدول زماني ارائه دروس سطح ۳ وهابیت                                 کلیات مصوب نقد وهابیت – سطح ۳

 

  • سطح ۴: رشته ها

 کارنامه دانش پژوهان

  کانال تلگرام مرکز تخصصی

ارتباط با واحد های مرکز

تلفن های گویا

32811300،32801001

مدیریت

32811415

معاون آموزش

32810809

امور آموزشی

32814090

امتحانات

32814090

معاون پژوهش

32811210

دانشنامه

32814064

فرهنگی

32810280

اداری مالی

32812900