امروز پنج شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۳۸
مطالب علمی

ما در ايام تحصيلی ممکن است وقتی برای مطالعات ديگر نداشته باشيم اما می توان با مديريت اوقات فراغت که خيلی هم زياد است به اين امر دست يافت. يکی از اشتباهات مهم، هرز رفتن اين اوقات با اموری همچون تعريفات و پرداختن احيانا به کارهای مستحب در مقابل انجام واجبات است. برخی هر روز زيارت جامعه و دعاها و نماز های مستحبی می خوانند. اين کارها خوب است اما کار اصلی ما طلبه ها کسب علم است و اين امر است که بر ما واجب است.

:: دانلود فایل صوتی :: پرداختن به اين مستحبات به صورت زياد ديگر کار عالم دينی نيست. او بايد تفقه در دين نمايد نه اينکه چنيدين بار مفاتی ح را دوره کند. تازه اين در مورد افراد خوب است، اما ديگران که مشغول به تعريفات و گعده های بيهوده می شوند جای خود دارد. اگر اين تعريفات و شب نشينی ها خالی از غيبت و گناه باشد فايده ای نداشته و صرف سرگرمی است. مثل ديدن سريالی که ۴۰ يا ۵۰ جلسه طول می کند و آنچه در انتها دست آدمی را می گيرد هيچ است.

آقای قرائتی برای نقد ماترياليست ابتدا روی تخته نوشت ما انسان ها در آغاز «هيچ» بوديم . سپس طبق انديشه ماترياليست بعد از خوردن و خوابيدن در اين دنيا و مرگ «هيچ» می شويم . اگر چنين است اين همه برای چيست؟ اما در تفکر اسلامی انسان در آغاز «هيچ» است. سپس در دنيا زندگی می کند و به «کمال» می رسد. در اسلام از «هيچ» به «همه چيز» می رسيم.

ما هنگامی که در سفر هستيم يا در ماشين در حال تردد هستيم و حتی موقعی که با خانواده به تفريح می رويم می توانيم از وقت استفاده کرده و به مطالعه بپردازيم. حضرت اميرالمومنين (ع) فرمودند: « الْكُتُبُ بَسَاتِينُ الْعُلَمَاء»[۱]. سرگرمی و لذت ما همين مطالعه است. و لذا بايد اين اوقات را مديريت کرد يعنی هم با خانواده بود و هم از وقت اضافه برای مطالعه استفاده کرد. و الا اگر دنبال اين امور باشيم بدانيم که به جايی نخواهيم رسيد. يکی از توفيقاتی که خدای متعال به بنده داده اين است که بخش عظيمی از آثار شهيد مطهری را در همين سفرها، در ماشين و سفرهای تبليغی خوانده ام.

۹۵۰۲۲۶

[۱] غررالحکم، عبدالواحد آمدی، ص۴۹، ط: دفتر تبلیغات اسلامی