-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- امروز سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۶:۵۵-----------------------------------------
مجله کلام اسلامی
مطالب علمی

روش‌شناسی کلامی ابو‌الصلاح حلبی

تبیین و نقد پدیدارشناسی‌دین

پاسـخ به شـبهات وهابیـان بر روایت مالک الدار در توســل به پیـامبر(ص) پس از وفـات

بداء در نظام فلسفی صدرالمتألهین

منشأ عصمت

انسان و خلافت الهی

شيخ ابوالحسن اشعرى و بازنگرى در عقاید اهل حديث

تقریرهای سینوی برهان صدّیقین

نقش انسان در شرور طبیعی از نگاه وحی و عقل

روایت امام زنده ظاهر و غیبت امام دوازدهم

ابن تیمیه و روایت » الصدّیقون ثلاثة «

دین و پیشرفت؛ ناساز یا همساز؟

روش شناسی کلامی شیخ مفید

بررسی و نقد تقریرهای برهان حرکت

آفرینش اجباری و اختیار انسان

حدیث دوازده جانشین

نقد ادّعای تأثیرپذیری اعتقاد امامیه درباره » ویژگیهای امامان « از باورهای ایرانیان باستان

روش شناسی کلامی شیخ صدوق (ره)

ساختار کلام شیعی

گفت وگوی علم و الهیات در مسئله جبر و اختیار

تقریرهای صدرایی برهان صدّیقین

تفسیر امر بین الامرین در اندیشه قاضی سعید قمی

ابن تیمیه و آیه نجوی

بررسی و نقد دیدگاه وهابیان در انکار علم پیامبر(ص) به منافقان

روش شناسی کلامی شیخ طوسی (ره)

 

 کارنامه دانش پژوهان

  کانال تلگرام مرکز تخصصی

ارتباط با واحد های مرکز

تلفن های گویا

32811300،32801001

مدیریت

32811415

معاون آموزش

32810809

امور آموزشی

32814090

امتحانات

32814090

معاون پژوهش

32811210

دانشنامه

32814064

فرهنگی

32810280

اداری مالی

32812900