امروز چهارشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۴
مطالب علمی

شيخ ابوالحسن اشعرى و بازنگرى در عقاید اهل حديث

جعفر سبحانی

 

 

چکيده

شيخ اشعرى در سن چهل سالگى از مكتب اعتزال دورى جسته و به مكتب اهل حديث پيوسته است. وی تبرّى خود از معتزله را در مسجد جامع بصره در سال ۳۰۵ ق اعلام نمود. در عین حال او تمام عقايد اهل حديث ـ و در پيشاپيش آنان احمد ابن حنبل ـ را نپذيرفت، بلكه در برخى موارد مانند صفات خبری، نسبت افعال انسان به خدا، و وصف تکلم، تعديل و تصرف نمود. از همین جهت اهل حديث او را نپذيرفته‌اند. از سوی دیگر تعديل و يا تصرف اشعری در مسائل سه‌گانه پیامدی جز اجمال و لغزگويى نداشته است.

 

واژه‌هاى كليدى: صفات خبرى، نفى كيفيت، كسب، كلام نفسى.