امروز چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۴۴
مطالب علمی

« يکی از خصوصياتی که در جهان کشف شده است اصل انسان مداری (آنتروپيک) است. برای بوجود آمدن يک انسان دست کم از بعد مادی اش لازم است عناصری مانند کربن ، آهن و … موجود باشد اين عناصر در ستاره های معمولی مثل خورشيد ساخته نمی شود و تنها در ستارگان به مراتب داغتر از خورشيد به وجود می آيد. اين عناصر پس از شکل گيری بايد در فضا ريخته شوند و به سياره ای مثل زمين برسند تا زمينه مادی شکل گيری انسان را پديد آورد. مثل اينکه وضعيت جهان طوری تنظيم شده است که ما انسان ها اينجا باشيم».

:: دانلود فایل صوتی :: همه اين پديده های عالم کار می کنند تا جسم ما ساخته شود، روح انسان ديگر چه عظمتی دارد! اين مساله نشان می دهد که انسان حقيقتا چه موجودی است. برخی در انسانيت اوج می يابند و برخی مانند جنايت کاران تکفيری در اوج رذالت قرار دارند .

آقای گلشنی سپس می گويد: دانشمندان در تفسير اين مطلب برخی چون خدا باور بودند گفتند اين امر نشان می دهد که علم و حکمتی در کار است که اگر نمی بود اين پديده ها به وجود نمی آمدند. عده ای ديگر گفتند اين امر دلالت بر فاعل آگاه و قادر ندارد بلکه بيليون ها بيليون عالم وجود دارد که يکی از آنها عالم ما شده که انسان در آن بوجود آمده است. دکتر گلشنی در نقد اين سخن تعبير زيبايی دارد و می گويد: اينان برای اينکه نکند پای خداوند به ميدان بيايد به سراغ طفره های نابخردانه ای رفته اند. «البته فرض جهان های متعدد اگر درست باشد با انديشه خدا باوری منافات ندارد» زيرا سخن در اين است که همين نظام، صرف نظر از نظام های ديگر چون دارای نظم و اتقان است امکان ندارد کورکورانه واقع شده باشد.

(برگرفته از مباحث حضرت استاد ربانی گلپایگانی)