امروز چهارشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۲
مطالب علمی

دین و پیشرفت؛ ناساز یا همساز؟

حمیدرضا شاکرین[۱]

 

 

چکيده

از جمله مسائل اساسی در رابطه با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تعیین نسبت دین با پیشرفت و توسعه و سنجش میزان سازگاری آن دو است. مقاله حاضر پس از نقد و نفی گمانه­های ناسازانگار در پی آن است که با واکاوی سازه‌های پیشرفت و توانمندیهای دین، رابطه تنگاتنگ این دو و وابستگی الگوی توسعه و پیشرفت به دین را آفتابی ساخته و نشان دهد که حتی الگوهای سکولار توسعه نیز ناچارند دینواره یا عناصر ایدئولوژیک بدلی را پشتوانه خود قراردهند.

 

واژگان کلیدی: دین، پیشرفت، توسعه، اسلام.

[۱]. استادیار گروه علمی منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.