-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- امروز سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۰۷-----------------------------------------
مجله کلام اسلامی
مطالب علمی

انسان و خلافت الهی

احمد شجاعی[۱]

 

 

چکيده

خردورزی دربارة حقیقت انسان و ترسیم جایگاه وجودی او در منظومة هستی، اصیل‌ترین تلاشی‌ است که آدمی پیوسته بدان مشغول بوده و عقل و نقل بر آن تأکید فراوان کرده است. کشف ساحت‌های وجودی انسان بدون استمداد از آموزه‌های وحیانی، غیر قابل اصطیاد است، چرا که خدای انسان‌آفرین، بهتر از همه، می‌تواند از رمز و راز آفریدة خویش، پرده برداشته و به معرفی او بپردازد. خداوند در قرآن، انسان را به عنوان خلیفة خود معرفی کرده و از برتری او بر سایر مخلوقات سخن گفته است. در مقالة حاضر، حقیقت خلافت الهی انسان، چرایی جعل خلیفه از جانب خداوند، جایگاه خلافت الهی در منظومة کمالات انسان، برتری آدمی بر تمام مخلوقات عالم در پرتو خلافت الهی، آثار و ویژگی‌های خلافت الهی در نظام هستی، با توجه به آیات و روایات مربوط، مورد بررسی قرار گرفته و به شبهات پیرامون موضوع پاسخ داده خواهد شد.

 

واژه‏های کلیدی: انسان، خلافت الهی، اسمای الهی، صفات الهی،  امامت، ولایت مطلقة کلیه، قرب الهی.

[۱]  دانش آموخته سطح ۴ مرکز کلام، مؤسسه امام صادق.

 کارنامه دانش پژوهان

  کانال تلگرام مرکز تخصصی

ارتباط با واحد های مرکز

تلفن های گویا

32811300،32801001

مدیریت

32811415

معاون آموزش

32810809

امور آموزشی

32814090

امتحانات

32814090

معاون پژوهش

32811210

دانشنامه

32814064

فرهنگی

32810280

اداری مالی

32812900