-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- امروز سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۰۸-----------------------------------------
مجله کلام اسلامی
مطالب علمی

بسمه تعالی

     اساسنامه انجمن دانش ‏آموختگان

مرکز تخصصی علم کلام

 

فصل اول : كليات

ماده ۱: نام انجمن:‌ انجمن دانش آموختگان مرکز تخصصی علم کلام حوزه علمیه قم که انجمني علمي، تخصصي و پژوهشي بوده و در اين اساسنامه اختصاراً انجمن ناميده مي‌شود.

ماده ۲: محل انجمن: مركز اصلي انجمن در شهر مقدس قم، مؤسسه امام صادق۷ می باشد.

ماده ۳: تابعيت: انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد.

ماده ۴: مدت فعاليت: مدت فعاليت انجمن از تاريخ تأسيس براي مدت نامحدود مي باشد.

فصل دوم: اهداف  تشکیل انجمن

ماده ۵: اهداف انجمن به شرح زير است:

 1. تعميم و تعميق روابط علمي و پژوهشي بین اعضاء و مرکز.
 2. ارتقاء دانش تخصصی اعضاء.
 3. مشارکت دادن اعضاء در شناخت و رفع نیازهای اعتقادی جامعه اسلامی.
 4. ايجاد ارتباط با انجمنها و مؤسسات علمي و تحقيقاتي داخل و خارج كشور، در راستاي تبادل اطلاعات علمي و شناساندن توانمندي علمي مرکز.
 5. گسترش و تحکیم باورهای اعتقادی در جامعه از طریق راه کارهای مناسب.
 6. حمایت معنوی و مادی از فعالیت های علمی اعضاء انجمن.

فصل سوم: فعالیت ها

ماده۶: فعالیت‏های انجمن با توجه به اهداف پیش گفته به شرح زیر است:

 1. ۱٫ اجرای برنامه های پژوهشی و آموزشی.
 2. شناسائی و معرفی توانمندی‏ها و آثار علمی اعضاء.
 3. استفاده از ظرفیت‏های علمی اعضاء در جهت ارتقاء کیفی برنامه‏های آموزشی و پژوهشی مرکز.
 4. برگزاری همایش ها و کارگاه های علمی.
 5. برگزاری سالانه ی جلسه عمومی انجمن.
 6. تدوین و نشر خبرنامه داخلی جهت اطلاع‏رسانی فعالیت‏های علمی اعضای انجمن.

فصل چهارم: شرائط، نحوه ی عضویت و انواع آن

ماده ۷: شرایط عضویت:

هریک از دانش آموختگان  مر کز تخصصی علم کلام که واجد شرائط ذیل باشند می‏توانند به عضویت انجمن در آیند.

 1. اعتقاد به جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي.
 2. پذيرفتن اساسنامه.
 3. عدم محروميت از حقوق اجتماعي بنا به دلايل قانوني.
 4. تکمیل فرم درخواست عضویت.

ماده ۸: انجمن داراي اعضاء اصلي – که شرائط آنها در ماده ی ۷ معین شده است- و اعضاء افتخاري – که از دانشمندان، پژوهشگران و اساتید علوم عقلی می باشند- خواهد بود.

تبصره: فقط اعضاء اصلی دارای حق رأی می باشند.

فصل پنجم: اركان انجمن

ماده ۹: اركان انجمن عبارتند از:

الف ) مجمع عمومي؛

ب ) هيئت مديره.

ماده ۱۰: مجمع عمومي عالي‏ترين مرجع تصميم‏گيري در انجمن است كه به صورت عادي يا فوق‌‏العاده تشكيل مي‌شود.

ماده ۱۱: وظايف و اختیارات مجمع عمومي به شرح زیر است:

۱- انتخاب یا عزل اعضاء هيئت مديره.

۲- نظارت برعملکرد هیئت مدیره.

۳- بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيئت مديره.

۴- تصویب برنامه های پیشنهادی انجمن برای اجرا در سال آتی.

۵-  بررسی و تصویب انحلال انجمن.

ماده ۱۲: جلسه عادی مجمع يك بار در نيمه ی دوم هر سال تشكيل می‏گردد.

ماده ۱۳: مجمع عمومی با درخواست هیئت مدیره و یا  اعضای رسمی انجمن به صورت فوق‏العاده تشکیل می‏گردد.

تبصره ۱: دعوت از اعضاء براي حضور در جلسه ی مجمع حداقل دو هفته قبل از تشكيل آن صورت می‌گیرد.

تبصره ۲: مصوبات مجمع با حضور نصف به علاوه ی یکِ مجموع اعضای رسمی انجمن و با موافقت  اعضاء حاضر در جلسه لازم الاجراء خواهد بود.

ماده ۱۴: هیئت مدیره از پنج نفراعضای اصلی و سه نفر عضو علی البدل تشکیل می‏گردد که توسط مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

تبصره ۱: اعضای هیئت مدیره از طریق اعلام نامزدی خود افراد و کسب آراء  اعضاء اصلی حاضر در جلسه انتخاب خواهند شد.

تبصره ۲: انتخاب مجدد هیئت مدیره در دوره های بعد بلا مانع است.

تبصره ۳: حضور اعضای علی البدل در جلسات هیئت مدیره به عنوان مشاور یا ناظر، بدون حق رأی بلامانع است.

ماده ۱۵: هیئت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب با حضور همه ی اعضاء تشکیل جلسه داده و از بین خود رئیس و دبیر را انتخاب خواهند کرد.

ماده ۱۶: جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبرخواهد بود.

تبصره: مصوبات و صورت جلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده ۱۷: جلسات هیئت مدیره با در خواست رئیس یا    اعضاء برگزار میگردد.

ماده ۱۸: غیبت هریک از اعضاء در جلسات هیئت مدیره بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفاء خواهد بود.

ماده ۱۹: رئیس هیئت مدیره در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به او تفویض شده دارای حق امضاء است.

ماده ۲۰: وظائف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:

 1. ۱٫ برگزاری و مدیریت جلسات مجمع عمومی.
 2. برگزاری انتخابات جهت تعیین هیئت مدیره جدید.
 3. پی گیری و اجرای مصوبات مجمع عمومی.
 4. پذیرش داوطلبان عضویت در انجمن.
 5. تعیین خط مشی کلی انجمن.
 6. حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول انجمن.
 7. پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن.

تبصره: هیئت مدیره می تواند دو نفر از طلاب را به عنوان مسئول امور اجرائی و مسئول امور مالی انجمن بکار گیرد.

ماده ۲۱: کلیه اسناد تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و مسئول امور مالی و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود، و سایر اوراق عادی اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره دارای اعتبار است.

ماده ۲۲: مسئولیت تطبیق وضعیت متقاضیان عضویت در انجمن با شرائط اساسنامه و برگزاری اولین جلسه انجمن برعهده معاونت تهذیب مرکز تخصصی علم کلام است.

فصل ششم: مواد متفرقه

ماده ۲۳: انجمن دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت مدیره تهیه خواهد شد.

ماده ۲۴: مکاتبات رسمی انجمن با امضای رئیس هیئت مدیره معتبر بوده و رئیس هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر انجمن، مسئولیت قانونی دارد.

ماده ۲۵: هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه در صورتی معتبر است که به پیشنهاد هیئت مدیره و تأئید هیئت امنای مرکز تخصصی کلام رسیده باشد.

ماده ۲۶: این اساسنامه در قالب ۲۶ ماده و ۷ تبصره در تاریخ۷/۹/۹۲ به تأئید هیئت امنای مرکز تخصصی علم کلام رسید.

 

 کارنامه دانش پژوهان

  کانال تلگرام مرکز تخصصی

ارتباط با واحد های مرکز

تلفن های گویا

32811300،32801001

مدیریت

32811415

معاون آموزش

32810809

امور آموزشی

32814090

امتحانات

32814090

معاون پژوهش

32811210

دانشنامه

32814064

فرهنگی

32810280

اداری مالی

32812900