امروز چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۵۱
مطالب علمی

بسمه تعالی

     اساسنامه انجمن دانش ‏آموختگان

مرکز تخصصی علم کلام

 

فصل اول : كليات

ماده ۱: نام انجمن:‌ انجمن دانش آموختگان مرکز تخصصی علم کلام حوزه علمیه قم که انجمني علمي، تخصصي و پژوهشي بوده و در اين اساسنامه اختصاراً انجمن ناميده مي‌شود.

ماده ۲: محل انجمن: مركز اصلي انجمن در شهر مقدس قم، مؤسسه امام صادق۷ می باشد.

ماده ۳: تابعيت: انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد.

ماده ۴: مدت فعاليت: مدت فعاليت انجمن از تاريخ تأسيس براي مدت نامحدود مي باشد.

فصل دوم: اهداف  تشکیل انجمن

ماده ۵: اهداف انجمن به شرح زير است:

 1. تعميم و تعميق روابط علمي و پژوهشي بین اعضاء و مرکز.
 2. ارتقاء دانش تخصصی اعضاء.
 3. مشارکت دادن اعضاء در شناخت و رفع نیازهای اعتقادی جامعه اسلامی.
 4. ايجاد ارتباط با انجمنها و مؤسسات علمي و تحقيقاتي داخل و خارج كشور، در راستاي تبادل اطلاعات علمي و شناساندن توانمندي علمي مرکز.
 5. گسترش و تحکیم باورهای اعتقادی در جامعه از طریق راه کارهای مناسب.
 6. حمایت معنوی و مادی از فعالیت های علمی اعضاء انجمن.

فصل سوم: فعالیت ها

ماده۶: فعالیت‏های انجمن با توجه به اهداف پیش گفته به شرح زیر است:

 1. ۱٫ اجرای برنامه های پژوهشی و آموزشی.
 2. شناسائی و معرفی توانمندی‏ها و آثار علمی اعضاء.
 3. استفاده از ظرفیت‏های علمی اعضاء در جهت ارتقاء کیفی برنامه‏های آموزشی و پژوهشی مرکز.
 4. برگزاری همایش ها و کارگاه های علمی.
 5. برگزاری سالانه ی جلسه عمومی انجمن.
 6. تدوین و نشر خبرنامه داخلی جهت اطلاع‏رسانی فعالیت‏های علمی اعضای انجمن.

فصل چهارم: شرائط، نحوه ی عضویت و انواع آن

ماده ۷: شرایط عضویت:

هریک از دانش آموختگان  مر کز تخصصی علم کلام که واجد شرائط ذیل باشند می‏توانند به عضویت انجمن در آیند.

 1. اعتقاد به جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي.
 2. پذيرفتن اساسنامه.
 3. عدم محروميت از حقوق اجتماعي بنا به دلايل قانوني.
 4. تکمیل فرم درخواست عضویت.

ماده ۸: انجمن داراي اعضاء اصلي – که شرائط آنها در ماده ی ۷ معین شده است- و اعضاء افتخاري – که از دانشمندان، پژوهشگران و اساتید علوم عقلی می باشند- خواهد بود.

تبصره: فقط اعضاء اصلی دارای حق رأی می باشند.

فصل پنجم: اركان انجمن

ماده ۹: اركان انجمن عبارتند از:

الف ) مجمع عمومي؛

ب ) هيئت مديره.

ماده ۱۰: مجمع عمومي عالي‏ترين مرجع تصميم‏گيري در انجمن است كه به صورت عادي يا فوق‌‏العاده تشكيل مي‌شود.

ماده ۱۱: وظايف و اختیارات مجمع عمومي به شرح زیر است:

۱- انتخاب یا عزل اعضاء هيئت مديره.

۲- نظارت برعملکرد هیئت مدیره.

۳- بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيئت مديره.

۴- تصویب برنامه های پیشنهادی انجمن برای اجرا در سال آتی.

۵-  بررسی و تصویب انحلال انجمن.

ماده ۱۲: جلسه عادی مجمع يك بار در نيمه ی دوم هر سال تشكيل می‏گردد.

ماده ۱۳: مجمع عمومی با درخواست هیئت مدیره و یا  اعضای رسمی انجمن به صورت فوق‏العاده تشکیل می‏گردد.

تبصره ۱: دعوت از اعضاء براي حضور در جلسه ی مجمع حداقل دو هفته قبل از تشكيل آن صورت می‌گیرد.

تبصره ۲: مصوبات مجمع با حضور نصف به علاوه ی یکِ مجموع اعضای رسمی انجمن و با موافقت  اعضاء حاضر در جلسه لازم الاجراء خواهد بود.

ماده ۱۴: هیئت مدیره از پنج نفراعضای اصلی و سه نفر عضو علی البدل تشکیل می‏گردد که توسط مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

تبصره ۱: اعضای هیئت مدیره از طریق اعلام نامزدی خود افراد و کسب آراء  اعضاء اصلی حاضر در جلسه انتخاب خواهند شد.

تبصره ۲: انتخاب مجدد هیئت مدیره در دوره های بعد بلا مانع است.

تبصره ۳: حضور اعضای علی البدل در جلسات هیئت مدیره به عنوان مشاور یا ناظر، بدون حق رأی بلامانع است.

ماده ۱۵: هیئت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب با حضور همه ی اعضاء تشکیل جلسه داده و از بین خود رئیس و دبیر را انتخاب خواهند کرد.

ماده ۱۶: جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبرخواهد بود.

تبصره: مصوبات و صورت جلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده ۱۷: جلسات هیئت مدیره با در خواست رئیس یا    اعضاء برگزار میگردد.

ماده ۱۸: غیبت هریک از اعضاء در جلسات هیئت مدیره بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفاء خواهد بود.

ماده ۱۹: رئیس هیئت مدیره در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به او تفویض شده دارای حق امضاء است.

ماده ۲۰: وظائف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:

 1. ۱٫ برگزاری و مدیریت جلسات مجمع عمومی.
 2. برگزاری انتخابات جهت تعیین هیئت مدیره جدید.
 3. پی گیری و اجرای مصوبات مجمع عمومی.
 4. پذیرش داوطلبان عضویت در انجمن.
 5. تعیین خط مشی کلی انجمن.
 6. حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول انجمن.
 7. پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن.

تبصره: هیئت مدیره می تواند دو نفر از طلاب را به عنوان مسئول امور اجرائی و مسئول امور مالی انجمن بکار گیرد.

ماده ۲۱: کلیه اسناد تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و مسئول امور مالی و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود، و سایر اوراق عادی اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره دارای اعتبار است.

ماده ۲۲: مسئولیت تطبیق وضعیت متقاضیان عضویت در انجمن با شرائط اساسنامه و برگزاری اولین جلسه انجمن برعهده معاونت تهذیب مرکز تخصصی علم کلام است.

فصل ششم: مواد متفرقه

ماده ۲۳: انجمن دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت مدیره تهیه خواهد شد.

ماده ۲۴: مکاتبات رسمی انجمن با امضای رئیس هیئت مدیره معتبر بوده و رئیس هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر انجمن، مسئولیت قانونی دارد.

ماده ۲۵: هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه در صورتی معتبر است که به پیشنهاد هیئت مدیره و تأئید هیئت امنای مرکز تخصصی کلام رسیده باشد.

ماده ۲۶: این اساسنامه در قالب ۲۶ ماده و ۷ تبصره در تاریخ۷/۹/۹۲ به تأئید هیئت امنای مرکز تخصصی علم کلام رسید.